Apsveicam!

 

 

Skolotāji mācās un gūst atziņas savai turpmākajai profesionālajai darbībai.

   Vecumnieku vidusskolas attīstības projektā 2013./14.mācību gadā pamatjomas „Mācīšana un mācīšanās” proritāte ir skolēnu lasītpramses pilnveidošana visos mācību priekšmetos. Lai sasniegtu šo mērķi, jau rudens brīvlaikā skolotāji piedalījās kursos par jaunākajām metodēm un paņēmieniem lasītprasmes pilnveidošanā un izveidoja mazās mācīšanās grupas. Darbojoties šajās grupās, pedagogi dalījās pieredzē, saskatīja problēmas savā pedagoģiskajā darbībā un izvirzīja pētamos uzdevumus. Grupas vadīja mūsu skolas pieredzējušās dabaszinātņu skolotājas Aldona Alenčika, Anda Kuzma, Rudīte Dambeniece un Ilze Cīrule.

  Ziemas mēnešos skolotāji gatavoja lasītprasmes pilnveidošanas uzdevumus, lai iekļautu tos mācību stundās, un rādīja savas stundas kolēģiem, bet skolas bibliotēkā notika pasākumi lasīšanas pieredzes popularizēšanai. Sava pētījuma rezultātus skolotāji apkopoja un  prezentēja skolēnu pavasara brīvdienās pedagoģiskās padomes sēdē. Foajē telpā sienas rotāja krāsaini plakāti, kur diagrammās, tabulās, zīmējumos un shēmās atspoguļots paveiktais darbs. Skolotāji ar interesi klausījās kolēģu prezentācijas, pie plakātiem raisījās diskusijas par vienu vai otru metodi un rezultātiem.

  Kopsavilkumā pedagogu atzītie galvenie ieguvumi bija sekojoši: Padarīts labs darbs. Radošums, kas veicināja attīstību. Praktiski izmantojamas metodes, paņēmieni. Viennozīmīgi- ieguvēji ir mūsu skolēni. Ļoti interesants rezultāts- plakāti. Ļoti laba pieredze. Saliedē kolektīvu.

Kā galvenais mīnus šoreiz tika atzīts  laika trūkums, lai petījumu veiktu padziļinātāk.

Savos priekšlikumos  nākošajam gadam daudzi skolotāji ieteica turpināt pētīt lasītprasmes pilnveidošanu, bet bija arī ierosinājumi pievērsties kādai citai metodiskajai tēmai, piemēram, grupu darba efektivitāte mācību stundās vai skolēnu prezentācijas prasmju attīstīšana.

  Paldies mazo mācīšanās grupu vadītājām un visiem skolotājiem par ieguldīto darbu, par atbildīgo attieksmi un pozitīvo noskaņojumu gan pētījuma laikā, gan mazo grupu sanāksmēs un darba prezentācijā.

 

Direktora vietniece izglītības jomā I.Tamane